Disclaimer

Gebruik van enige informatie, verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker..

Scholten Autoschade bv spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin JScholten Autoschade bv als portal fungeert volledig en juist is, daarentegen kan Scholten Autoschade bv niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Scholten Autoschade bv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De website van Scholten Autoschade bv bevat de mogelijkheid om zowel door Scholten Autoschade ontwikkelde software als door derden ontwikkelde software te downloaden. Scholten Autoschade bv geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze software. Scholten Autoschade bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, de installatie of het gebruik van deze software, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.

De Scholten Autoschade bv-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Scholten Autoschade bv liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Scholten Autoschade bv. Scholten Autoschade bv is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Scholten Autoschade bv geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. Scholten Autoschade bv aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier. Scholten Autoschade bv vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van Scholten Autoschade bv en Scholten Autoschade bv geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van Scholten Autoschade bv. Tevens is Scholten Autoschade bv niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Scholten Autoschade bv die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Scholten Autoschade bv in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

  • 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005